خسته

در طاقت طاق شکیبایی.

تشنه

در ساحت خیس بارانی.

گرسنه

در صدای سخت جویدن‌ها.

 

لشگر ملال

در سواد آبادی‌ام؛

اندک یاران برجا مانده:

کبوتری ، کاکلی مرده بر سنگ...

 

خسته ، تشنه ، گرسنه

اندک ، اندک ، اندک

فراموشی ، فراموشی ، فراموشی

حرف ، حرف ، حرف

 

خواب ، خواب ، خواب.

 

 

/ 0 نظر / 13 بازدید