درنگ

لختی بایست

نارون

با صد هزار زبان

از پاییز می گوید.

پرنده کوچک

روی جاده باریک پرواز را رها کرد.

 

جاده به پایان می‌رسد،

آنجا که آفتاب ؛

و آغاز می‌شود قدم‌هایت

آنجا که

          ستاره.

 

درخت و

آفتاب و

آب و

ستاره،...

لختی بایست

                   باد می‌آید.

/ 0 نظر / 2 بازدید