آنگونه

می خواهم آنگونه باشم

که درخت

             درخت است

پرنده

          پرنده و

آسمان

           آسمان.

گم ام

در جبروت کهنه برج ها

در کلام ماه ها

در نی نی نئون ها و

خبرهای...

صبح است

من در خوابم.

پرنده ،

        پرنده است.

درخت،

         درخت و

آسمان

           آسمان.

/ 0 نظر / 2 بازدید