امروز

امروزهم
         مثل هرروز.
مثل روز مادها،
آشوری‌هاو
               کلدانی‌ها.
امروز هم مثل هر روز...

پنجره را ببند.
غم هرزه
هوای اتاق را خواهد آلود.

/ 0 نظر / 2 بازدید