پرنده تاريک مغربی

گفتی پرنده‌ای گذشته از قلب من صدای تاريک‌اش را مغرب شنيدم بر لبه مدور ايوان. بر خاستم از لبه فروردين تا پاشويه اسفند، بوی کندر آمد در لختی آواز زمستان.   شرحی بر شادی شرحی بر غم شرحی بر اميد نه ديگر از چشمانت شادی و غم و اميدی نمی‌وزد. اين ستاره تاريک مغربی سوزن سوزن يخ شده است.   سال‌های لال پنبه در گوش می‌کنند تا نشنوند بهاری هم هست. از لبه فروردين پا بر مرداد می‌گذارند؛ آن لحظه خاموش                       که در تلفظ گرما مرده است.                                                    *** گفتی پرنده‌ای از قلبت گذشته پروازش را چند سطر در ميان بال زدی که اينگونه از هرم گرما تب زده‌ای؟                                    ۱۳۸۰

 

/ 3 نظر / 4 بازدید
Solh

همــوطنان :همانطور که اطلاع داريد چند نفر از کسانی که مدت ۸سال خاتمی را همواره حمايت ميکردند و بر سر سفره آخوندها مينشينند(محسن سازگارا بنيان گذار سپاه پاسداران) اطلاعيه را انتشار دادن و خواهان يک همه پرسی با نظارت نهادهای بين الملل برای تشکيل محلس موسسان بمنظور تدوين پپش نويس يک قانون اساسی با رای آزاد مردم هستندو در مقدمه همچنين تغيير نظام به عهده محلس موسسان گذاشته شده است .اين حضرات بخوبی اصل ۱۷۷قانون اساسی رژيم طالبانی ايران را خوانده اند و ميدانند با وحود بک نفر که ۲۶سال ايران را به گروگان گرفته نمی شود تشکيل محلس موسسان داد لطفا خاک به چشم مردم ديگر نپاشيد ٫ با اين شعار و ترفندهيچکس حاضرنيست پای صندقهای رای رياست حمهوری در آينده نزديک حاضر شود .مردم خواهان يک رفراندوم حهت سرنگونی رژيم طالبانی ايران با نظارت نيروهای بين الملل هستند نه برگزاری محلس موسسان.