مرده ها ـ زنده ها

مرده ها

آرام و خاموش

بی پرسش و پاسخی

رو به دیوار لحد

قهر کرده اند از جهان.

 

 زنده ها

بی قرار و مشوش

از پرسشی به پرسشی

                           رو به هیچ

جهان قهر کرده با آنها.

/ 0 نظر / 8 بازدید