تقويم کهنه بهانه‌ای است تا بيابم قرار يکشنبه فراموش شده را و گريه بی‌پاسخ دوشنبه را.   اندوه و ناز و انبوه لطافت شهرزاد.   فروخفته در پلک خاک از ازدحام ابابيل‌ها...                           ابرهه باز می‌گردد.   خاموش و همچنان ورق می‌خورد بی يکشنبه و                   بی اندوه و                                بی ناز.   افسوس سندبادبحری در کام نهنگ کامش را يافت.  

/ 0 نظر / 11 بازدید