مرد گفت...

ـ ...بارانی از حروف بی‌صدا

حروف ربط و بی‌ربط

کلمات خنثی...

گیرم چون قاطری چموش.

مرد گفت:

شاعرم و

              واژه‌ای در خور نمی‌یابم.

 

ـ آمدن  ،نیامدن

ماندن ، رفتن...

بیهوده چون باران در گورستان.

گیرم گلی بر مزاری بروید

                                یا

                                    نه.

مرد گفت:

عاشقم و

یاری در خور نمی‌یابم.

                 

/ 1 نظر / 16 بازدید