شاعران

هنوز شاعران
در بند باران و آفتاب و آسمان و خاک اند
در تقلای رسیدن به جسمی
                                        یا روحی  .                        
 
 
صفحاتی چند
از کتاب هایی خرد
و اندیشه هایی محبوس
در تنگ قافیه و وزن و بی وزنی
 
 
دل باران گرفته
آفتاب گندیده
و آسمان و زمین در هم تنیده
 
 
شاعران در هم می لولند
بازار شام واژه هاست و
چارسوق برده فروشان معنا
و شاعران تاجران اند.
و شاعران بردگان اند.
 
***
هنوز نمی هست
تا شکم ام را بر آن بیاسایم؟
 

happybirthdaysara.jpg

/ 1 نظر / 4 بازدید