چند دریایی

1

ماه کامل

دریا لبالب

چند قایق سرگردان در افق.

 

2

پا می شوید کودکی در دریا

نامش:

دریا.

 

3

نقشی بر ماسه های ساحل

ماندگار

تا موج بعدی.

 

4

آوار موج ها،

ساحل متروک،

غربت یک روز بارانی.

/ 0 نظر / 24 بازدید