در ساحت شمس2

1

گهی به کوه دویده

گهی قبا دریده

زهر چشیده و

                     فنا گزیده.

هزار گونه جنون

از چه کرد آن مجنون؟

 

2

برگشاده بند قبا

زمستی عشق.

های و هوی ملک بین و

حیرت

         حورا.

 

3

عشق نهان و

نفرت عیان.

ماه

در لفافه ابر

کرم شبتاب بر بام جهان.

/ 0 نظر / 3 بازدید