ترس

از ترس

سپیدی کاغذ را در آغوش می کشی.

 

گو علفی هم روییده باشد،

یا شعاعی از آفتاب

                        بر ستیغ کوهی تابیده باشد

واژه ها وانهادندت!

صبح رستاخیز است.

/ 1 نظر / 2 بازدید