آفتاب پسته‌زار

شعر و نوشته‌های مهدی حسنی باقری

باید بروم

باید بروم.

جاده خانه نیست!

ابرها در افقی دور می بارند و من تشنه ام.

باید

      بروم.