آفتاب پسته‌زار

شعر و نوشته‌های مهدی حسنی باقری

به سوی تو

یک قدم آفتاب

یک قدم مهتاب...

آهنگ تو دارم

ستاره ستاره پیش من آ.