آفتاب پسته‌زار

شعر و نوشته‌های مهدی حسنی باقری

اقیانوس آب شیرین

عشق را

از چشمانت به قلبم راه دادی.

اکنون در درون من

                          اقیانوسی از آب شیرین.