آفتاب پسته‌زار

شعر و نوشته‌های مهدی حسنی باقری

دلتنگی

سایه در سایه : ابر

ابر در ابر :باران

باران در باران :دلتنگی.