آفتاب پسته‌زار

شعر و نوشته‌های مهدی حسنی باقری

دور دست

دوردست

انعکاس لبخند توست؛

نزدیک اگر صدای خشمت می‌آید!