آفتاب پسته‌زار

شعر و نوشته‌های مهدی حسنی باقری

 

آفتاب غروب

دست درختان باغ را در حنا گذاشت.