آفتاب پسته‌زار

شعر و نوشته‌های مهدی حسنی باقری

سعادت

چه سعادتی است

یافتن پسته‌ای خندان

در زمستان پسته زار.