آفتاب پسته‌زار

شعر و نوشته‌های مهدی حسنی باقری

دلگرمی

اینهمه تشویش؟!

آفتاب را ببین!

مماس بر انحنای بام‌های کاهگلی تابیده.