آفتاب پسته‌زار

شعر و نوشته‌های مهدی حسنی باقری

مرگ

مرگ آمده است؛

موش کور به لانه‌اش باز می‌گردد.