آفتاب پسته‌زار

شعر و نوشته‌های مهدی حسنی باقری

درخت ـ من

درخت

درخت است.

در بهار و تابستان و پاییز و زمستان.

 

منم که گاه غمگین و گاه گریانم

و می‌پندارم شادی و بر و باری  هم

                                                هست.