آفتاب پسته‌زار

شعر و نوشته‌های مهدی حسنی باقری

زیستن در جهان

زیستن در جهان

سفر در «جاده ابریشم» است.

طنین زنگ کاروانی از دور

                                       تو را می‌خواند.

١٠آذرماه ١٣٨٩  بافت