آفتاب پسته‌زار

شعر و نوشته‌های مهدی حسنی باقری

آینده

نگران به پسرم می‌نگرم،

بزرگ خواهد شد؟

پیری‌ام لبخند می‌زند:

                               آری.