آفتاب پسته‌زار

شعر و نوشته‌های مهدی حسنی باقری

لحظه

نه زمان را می‌شناسم،

نه رقت‌اش را در مکان.

پاییز است

گنجشگان لحظه‌هایم را

                                غلیظ کرده‌اند.

١٣٨۴-شریف آباد