آفتاب پسته‌زار

شعر و نوشته‌های مهدی حسنی باقری

بهار

چای و کیک عصرانه،

یادی از «پروست» در ایوان مشرف به پسته‌زار.

دیروزیکنوتختی تابستان

امروز زنگار پاییز

فردا

      خاکستر زمستان.

بهار درون من در خواب است.