آفتاب پسته‌زار

شعر و نوشته‌های مهدی حسنی باقری

خواب

خورشید از پس ماه،

کودک من

            درخواب.