آفتاب پسته‌زار

شعر و نوشته‌های مهدی حسنی باقری

ناتمام

نا تمام

چون حرفی در کمینه بغضی.

ناتمام

چون آفتاب بر جدار شکسته دیوار.