آفتاب پسته‌زار

شعر و نوشته‌های مهدی حسنی باقری

روباه

سرد و کال

سایه‌ها

            در جدال آفتاب.

 

گرم و رسیده

مهتاب

          در آشتی شب.

 

روباه

اتفاقی‌است در پسته زار،

با چشمی جدال و

چشمی آشتی.

 

روباه

       اتفاقی است در پسته زار.

 

٢١/۴/١٣٨٢-شریف‌آباد