آفتاب پسته‌زار

شعر و نوشته‌های مهدی حسنی باقری

روزها

پرسش کنان

به  کفایت از دست دادمت

تا دیگر در عِرق لحظه‌هایم نباشی.

 

پاسخ گویان اما

به افراط دشنامم داده‌ای

تادیگر نباشم.

 

بیابان تهی است

و من امروز دانستم بی ـ آبان

بی‌ و آب است

بی تو...

بی من...

 

هرریگی اینجا دشنامی

و هر وزشی لیچاری فی‌البداهه است

به حد کفایت ، به افراط کوشیده‌ایم

                                                بس است دیگر.