آفتاب پسته‌زار

شعر و نوشته‌های مهدی حسنی باقری

 

     از دیدگاه بوزرجمهر حکیم ویژگی های مرد خردمند پنج چیز است :

1-    اندوه چیزی را که از دست داده نمی خورد.

2-    از آنچه هنوز به دست نیاورده شاد نمی شود.

3-    به آنچه ناشدنی است امید نمی بندد.

4-    چون از رنج و بدی تن آسان می شود ، از نابودنی ها هم هراسان می گردد.

5-    در برابر سختی ها سست نمی گردد.[1][1] .شاهنامه فردوسی ، ویرایش جلال خالقی مطلق، دفتر هفتم ، صفحه های 195-194