آفتاب پسته‌زار

شعر و نوشته‌های مهدی حسنی باقری

کوتاه نوشته

شیرینی لب هایت را به دو نیم کردم.

این روزها باید احتیاط کرد

دیابت

          مرض بدی است.