آفتاب پسته‌زار

شعر و نوشته‌های مهدی حسنی باقری

 

مرگ

از کدام ديروز خاطره‌ای بسازد

که باران نتواند

سيب‌های روی درخت را

و رخت‌های روی بند را

                               خيس کند؟

 

مرگ

از کدام فردا آينده‌ای بسازد

که خورشيد نباشد

و تق تق نا شکيبای آجيل

در مهتابی‌های دنيا نپيچد؟

 

امروز

چه لودگی‌ها می‌کند مرگ

که مرا به رقص با بوته‌های پاييزی

                                             فرا می‌خواند.