آفتاب پسته‌زار

شعر و نوشته‌های مهدی حسنی باقری

کوره راههای خرد

آب‌، باد ، خاک ، آتش

و پنجه نگاه تو

گلوگاه حر‌ف‌ها و

                        فراگیری اندیشه...

 

حرفی بزن

حرفی بزن

اندوه

بوسه می‌زند شانه‌هایم را

مار اخم

اشگ چشم‌هایم را می‌خواهد.

 

گیسوانت در باد و

دسته‌گل‌ها بر آب،

فقط خاک می‌شناسد

آتش نهفته در لب‌هایم را.

 

شب و بیابان به هم آمیخته

برق چشمان تو در این قرن

راهنمای«کوره راههای خرد »است.