آفتاب پسته‌زار

شعر و نوشته‌های مهدی حسنی باقری

۱ شعر

می‌خواهم امروز ۲۳فروردين باشد
دوشنبه
          يا سه‌شنبه
۱۳۰۱ يا ۱۳۸۰
                   ۱۴۸۰ ۰۰۰
 
  آفتاب
 پشت ابرها
و من خيس از باران ديروز
با گلو دردی در بستر
به لاک‌پشتی فکر کنم
                              که می‌توانستم باشم.
 
۲۶/۹/۱۳۸۲
شريف‌آباد