آفتاب پسته‌زار

شعر و نوشته‌های مهدی حسنی باقری

دو شعر

۱-

 

گشوده است همیشه

کتاب رنج هاو

سیاهه کارهای بی سرانجام،

در خواب نیز

ورق می خورند.

 

تو در کنار نیستی

در متنی و

گرفتار

و می دانی به پایان نخواهند رسید هرگز کارها

وباز دوباره

 با شوق آغازمی کنی کار تازه ای را.

 

ورق می خورد این کهنه کتاب

در خواب و

                بیداری.

 

۲-          

 

باید رختخواب را ترک کنی

گرسنه ، نان تازه را رها کنی تا بیات شود

نگاه منتظر زنت را ندیده بگیری و

از جهان کناره جویی

حالا تویی و

انچه می خواستی اتفاق بیافتد روزی

بی خوابی ، گرسنگی ، تنهايی...

 

تنهايی...

 

13فروردین 1385- بافت