آفتاب پسته‌زار

شعر و نوشته‌های مهدی حسنی باقری

کی؟

نگاه می‌کنم به دماسنج.

پیشرفت رنگ نارنجی برگ تاک‌ها را اندازه می‌گیرم.

چند روز دیگر مانده است؟

کلاغی در دوردست

قارقار کرد و پرید.