آفتاب پسته‌زار

شعر و نوشته‌های مهدی حسنی باقری

 

هر روز راهی و

هر شب خوابی...

پایان جاده کجاست؟

کی تعبیر می‌شود اینهمه خواب؟