آفتاب پسته‌زار

شعر و نوشته‌های مهدی حسنی باقری

در ساحت شمس1

1

آن شکل؟

وین شیوه؟

خورشیدی یا ماه؟

آه

    از شب تیره من!

 

2

آوارگی نوش اش و

                         خانه فراموش اش.

چشم براه شاه

خلق گدا