آفتاب پسته‌زار

شعر و نوشته‌های مهدی حسنی باقری

 

1

دوست داشتن تو

پسته‌زار متروکی است

در نگاه عبوس چینه‌ها.

 

2

نکند مرگ

همان چهره ماست

که با ماست.

 

3

ماه

عصاکش ستاره‌هاست

در این شب بی‌پایان.

 

4

پیرزن در تماشای قبرستان

ماری آهسته

از پس سنگ قبری گذشت.

 

5

"رویای نیمه شب تابستان"

زیر درخت انجیر سیاه.