آفتاب پسته‌زار

شعر و نوشته‌های مهدی حسنی باقری

 

1

زیستن

تلنگری است به جهان،

به قوت چکیده قطره‌ای آب

از ناخن درختی بر صخره‌ای.

 

2

نیروی جاذبه

همان کشش مرگ است.

این را سبکی قاصدک‌ها نیز می فهمد.

 

3

عجیب است،

تمام سایه‌های جهان یک رنگ‌اند.