آفتاب پسته‌زار

شعر و نوشته‌های مهدی حسنی باقری

 

1

شاعری هم شغلی است

روفتگری واژه‌ها.

 

2

در خانه پدری کودکی‌ام به پایان رسید

در خانه خود میانسالی‌ام به پایان می‌رسد

در قبرستان

پیری‌ام تا به ابد می‌پاید.

 

3

سطری از کتاب جهان افتاده

منم

مردد در کرانه تو.

 

4

انار نارسی را دانه می‌کنم

سبزی خاطرات کودکی

مزه ترش واقعیت

 

5

جریانی از واژه ها درونم جاری است

رودخانه‌ای بی ابتدا

                          بی انتها.