آفتاب پسته‌زار

شعر و نوشته‌های مهدی حسنی باقری

رها شده

رها شدی در شعرم

چون ماهی روشنی در قنات.