آفتاب پسته‌زار

شعر و نوشته‌های مهدی حسنی باقری

 

تقويم کهنه بهانه‌ای است
تا بيابم قرار يکشنبه فراموش شده را
و گريه بی‌پاسخ دوشنبه را.
 
اندوه و ناز
و انبوه لطافت شهرزاد.
 
فروخفته در پلک خاک
از ازدحام ابابيل‌ها...
                          ابرهه باز می‌گردد.
 
خاموش
و همچنان ورق می‌خورد
بی يکشنبه و
                  بی اندوه و
                               بی ناز.
 
افسوس
سندبادبحری در کام نهنگ
کامش را يافت.