آفتاب پسته‌زار

شعر و نوشته‌های مهدی حسنی باقری

دلتنگ

دلتنگ باران

نظاره بر شراره زرد اناربن ها

با قلبی پاره پاره.


کوتاه سروده

نور اندک غروب.

چشم می بیند هنوز

رگ های برگ چنار را.


jjjj

اااااا


یک کوتاه سروده

آفتاب اسفندماه.

انعکاس برف کوه

                      بر جاده.


 

باطل السحر شعرم را یافته ای

که واژه ها در تو اثر نکرد.

 

شعر مغمومم را

چون کودکی ناکام

از خیابان به خانه می برم.

من و هق هق بی پایان

بستر و خواب و

                     فراموشی.

12/12/1392 سیرجان


یک کوتاه سروده

انتهای این راه

امامزاده ای است.

دلم شفا نمی خواهد.                        


1 کوتاه سروده

"ساناز‌ها"

خوابیده در سایه.

عصر تابستان.


3 کوتاه سروده

1

ماه کامل

در مردمک کودک نابینا.

 

2

ماه محو.

از دوردست  ها

بوی باران می آید.

 

3

پشت دیوار

شعاع غروب ،

یا آتش دشتبانان؟


چند دریایی

1

ماه کامل

دریا لبالب

چند قایق سرگردان در افق.

 

2

پا می شوید کودکی در دریا

نامش:

دریا.

 

3

نقشی بر ماسه های ساحل

ماندگار

تا موج بعدی.

 

4

آوار موج ها،

ساحل متروک،

غربت یک روز بارانی.


یک کوتاه سروده

چای با عطر بیدمشگ

نفس های زمستان

                          به شماره افتاده.